Parodis Lab

Karolinska University Hospital Solna 
SE-176 76 Stockholm